Якість активів страховиків - один з пріоритетів реформ страхового ринку

У травні 2016 року набуло чинності Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.02.2016 № 396. Результати впровадження даних критеріїв і нормативів оприлюднив член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.
Значно знизилася питома вага низьколіквідних і ненадійних активів (корпоративні цінні папери, фінансові інвестиції, за якими не можна визначити справедливу вартість). Наприклад, якщо в 2013 році питома вага акцій в активах СК становила майже 11%, то до 2016 р вона знизилася до 0,42%. У той же час, наприклад, питома вага державних цінних паперів зросла до 25%; причому за останній рік вона збільшилася удвічі. Також зростає питома вага депозитів і грошей на поточних розрахункових рахунках.
Слід відзначити позитивний ефект від впровадження нормативу дотримання низького ступеня ризиковості банківських депозитів. Понад 9 млрд. грн. коштів страховиків розміщені на депозитах в банках з високим ступенем надійності, що становить 80% вкладів страхових компаній в банківській системі. Тому неплатоспроможність 25 банків в 2016-2017 рр. не позначилася на стійкості компаній страхової галузі. У зв'язку з цим Нацкомфінпослуг пропонує продовжити дію цього нормативу ще на 2 роки, скорегувавши його розмір. Так, для страховика, який здійснює страхування життя, або здійснює хоча б один вид обов'язкового страхування - розмір низькоризикових активів повинен скласти не менше 40% страхових резервів. Для страховика, який здійснює лише добровільного страхування nonlife мінімальний ліміт повинен становити 20%.
Доходи, отримані від інвестиційної діяльності страхових компаній, в 2016 р в порівнянні з 2015 р виросли на 17%, в т.ч. доходи по депозитах - на 25%, по облігаціях - на 17%.
Наразі низьколіквідними залишаються 55% активів страхових компаній на суму понад 30 млрд. грн. Зокрема, відповідають нормативам диверсифікації акції на 80 млн. грн. з 8 млрд. грн. наявних, що становить всього 1%. Встановленим нормативам відповідають менше 50% вкладень в облігації і нерухомість, а також 30% прав вимог до перестраховиків. Значна частина активів представлена ​​векселями та корпоративними правами в «порожні» підприємства.
В рамках другого етапу реформування активів страхового ринку Нацкомфінпослуг пропонує виключити з прийнятних активів страховиків:
1) активи, обтяжені зобов'язаннями, що обліковуються на позабалансових рахунках (застави, гарантії, зобов'язання тощо);
2) активи, які зареєстровані та / або знаходяться на тимчасово окупованій території України або на території населених пунктів, що знаходяться на лінії зіткнення, або таких, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження;
4) права вимоги до фізичних і юридичних осіб, до яких застосовано Радою національної безпеки і оборони України персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), а також активи таких осіб;
5) майно, щодо якого законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або на підставі договору, встановлено заборону розпоряджатися і / або користуватися або заборона відчуження, крім випадків, коли обмеження встановлено з метою виконання страхових зобов'язань страховика.
При цьому пропонується розширити категорію низькоризикових активів за рахунок включення прав вимог до перестраховиків-нерезидентів за укладеними договорами перестрахування ризиків по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, з обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації і за договорами страхування "Зелена Карта", за умови, що такі перестрахувальники не є резидентами держави-агресора. За винятком ядерного страхування також вводиться вимога про наявність рейтингу фінансової надійності (стійкості) таких перестраховиків-нерезидентів не нижче, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств: "А" - "AM Best" (США), "А2" - "Moody's Investors Service "(США)," А "-" Standard & poor's "(США)," А "-" Fitch Ratings "(Великобританія).
Проектом Нацкомфінпослуг пропонується розширити прийнятні активи за рахунок включення до їх складу:
1) непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та / або перестрахування;
2) дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками за банківськими вкладами (депозитами);
3) внесків страховика, який є учасником фінансової групи в статутні капітали інших страховиків - учасників цієї фінансової групи в обсязі, встановленому законодавством, за умови виконання такої фінансовою групою вимог до регулятивного капіталу, встановлених законодавством.

Для забезпечення подушки фінансової безпеки також пропонується вдосконалити норматив достатності активів, який повинен забезпечувати виконання страховиками довгострокових і поточних зобов'язань і забезпечень. Тому у страховиків повинен бути певний запас міцності. Це дозволить не тільки підвищити рівень довіри споживачів до страхування, але і створити перепону для зростання витрат страховиків на ведення справи, в т.ч. виплату високих агентських комісій.

googlef3f44d3f0ec0258c.html